دوفصلنامه علمی

پژوهشنامه توسعه مالی

پژوهش نامه توسعه مالی از سال 1401  به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی موسسه آموزش عالی عطار و با همکاری   انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران   منتشر می شود.

 

 پروانه انتشار نشریه: شماره ثبت 92562 تاریخ 1401/10/26

 

این نشریه مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد، مدیریت و حسابداری را به چاپ می رساند و آماده دریافت مقاله های کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی در این حوزه ها می باشد.

 

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.